OBCHODNÉ PODMIENKY

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

 

1. Základné údaje

Predávajúci: REHAB WOMEN, s.r.o., Muškátová 493/18, 040 11 Košice
IČO: 50 469 061
DIČ: 2120349858

Číslo účtu: IBAN: SK72 1100 0000 0029 4402 7875  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 39854/V

Kontaktné údaje: 

tel: +421 948 975 671
e-mail: [email protected]
(ďalej len "predávajúci")

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

 

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

so sídlom v Košiciach

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1 
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 055/622 07 81  fax č. 055/622 45 47
e-mail: [email protected]

 

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:

REHAB WOMEN, s.r.o., Muškátová 493/18, 040 11 Košice, IČO: 50 469 061, e-mail: [email protected]

                                      

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky služieb /produktov/ výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na www stránkach predávajúceho sú záväznými údajmi.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:

– produkt bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh služieb,

– produkt vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá produkt prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii produktu.     

             

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia produktu.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu produktu “na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením produktu došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky zaobstaravacích nákladov produktu.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 

4. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). 
 2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické, alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". 
 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii produktu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene produktu a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde a ako má byť produkt dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania produktu, prípadne iné údaje. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO


1. Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu produkt v dohodnutom množstve, kvalite a termíne,
 • zabezpečiť, aby dodaný produkt spĺňal povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch SR, 
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady (ak to povaha produktu vyžaduje) potrebné na prevzatie a užívanie produktu a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (formulár na odstúpenie od zmluvy, doklad o kúpe produktu). 

 

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný produkt.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO 

 • 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do štrnástich dní (Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatia produktu alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.  
 • 2. Spotrebiteľ: 
 • prevezme zakúpený alebo objednaný produkt, 
 • zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie produktu, 
 • potvrdí prevzatie produktu emailom, svojím podpisom, alebo stiahnutím produktu z webu prevádzkovateľa.

 

 1. 4. Spotrebiteľ má právo na dodanie produktu v množstve, kvalite, termíne spôsobom a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

 

 1. DODACIE PODMIENKY 
 2. 1. Spôsoby dodania produktu:

Dodanie produktu je možné nasledujúcim spôsobom:

-  elektronicky prostredníctvom prílohy, alebo odkazu zaslaného na e-mailovú adresu objednávateľa / spotrebiteľa,

 •  Určením termínu a miesta oznámením spotrebiteľovi, kde si spotrebiteľ osobnou účasťou produkt môže prevziať /zúčastniť sa kurzu/. 
 1. 2. Ceny a platby za doručenie produktu:

- predávajúci si neúčtuje náklady za doručenie produktu - ten bude objednávateľovi odoslaný zadarmo. Predávajúci si účtuje len hodnotu - kúpnu cenu samotného produktu, ktorého suma je uvedená pri každom produkte. 

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu produktu dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov za doručenie produktu (ďalej len "kúpna cena") podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou:

- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,

 • online platobnou kartou. 
 1. 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho IBAN: SK72 1100 0000 0029 4402 7875, VS: číslo objednávky.

 

 1. 4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý produkt v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí produktu. 
 2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
 3. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí produktu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného produktu.
 4. Ceny produktu uvedené na www stránkach predávajúceho sú platné v okamihu objednania produktu.
 5. 8. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo uhradením cez platobnú bránu.
 6. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 7. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.
 8. Prevzatie produktu kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 9. K cene produktu je pripočítaná cena doručenia produktu, tak ako je vyššie uvedené v bode 7.2.
 10. Produkt je predávaný podľa vystavených katalógov predávajúceho, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 11. 14. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. 
 12. Kupujúci prevezme produkt prostriedkom, ktorý je uvedený v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. 
 13. Údaje o vlastnostiach produktov obsiahnuté v katalógoch predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi. 
 14. Miestom dodania produktu je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 
 15. Predávajúci doručí produkt kupujúcemu (odošle cez e-mail) na adresu určenú v kúpnej zmluve kupujúcim. Produkt sa považuje za dodaný okamihom doručenia produktu na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.
 16. 21. Kupujúci skontroluje produkt hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že produkt má nejaké vady, túto skutočnosť oznámi predávajúcemu a uplatní u predávajúceho reklamáciu.
 17. 23. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný produkt nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie produktu alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať produkt alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene. 
 18. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.    

 1. AUTORSKÉ PRÁVA 

 

Autorské práva sa riadia Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

 

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia produktu bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci je povinný prevziať produkt a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. 

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, 
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou. Do odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúci uvedie identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu produktu, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si produkt vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol produkt odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

 1. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením produktu, ak kupujúci spolu s produktom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu. 
 2. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke, alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru.

 

 1. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI 

 

Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov. 

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ. 
 4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení: 
 5. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. b. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel),
 7. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel),
 8. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel).
 9. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. 
 10. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie produktu predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 11. Kupujúci je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, zákona ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, zákona.
 12. Dĺžka trvania zmluvy - počas platnosti záručnej doby, podmienky vypovedania zmluvy sú vyššie uvedené.
 13. Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.
  10. Vlastnícke právo predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho až po zaplatení všetkých platieb uvedených v zmluve.

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia produktu. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: [email protected]

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na adrese: REHAB WOMEN, s.r.o., Muškátová 493/18, 040 11 Košice, IČO: 50 469 061, alebo na stránke: httsp://www.rehabwomen.com/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie produktu k Vám.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 1. 3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky: httsp://www.rehabwomen.com/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf .Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
 2. Lehota sa považuje za zachovanú, ak produkt odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

 1. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky a stlačením tlačítka „objednávka s povinnosťou platby“ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 3. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním produktu, poskytuje spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. 

Potvrdenie  obsahuje:

- všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku. 

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. 

Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal predávajúci.

 1. 10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona.
 2. 11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

 Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

 

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.zákona.
 2. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 4. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj produktu, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je produkt doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si produkt vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie produktu predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona.
 2. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona.

 

V Košiciach, dňa 21.6.2022

 

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram